vrijwaring inlenersaansprakelijkheid belastingdienst mogelijk

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid belastingdienst mogelijk: Per 1 juli 2012 is de inlenersaansprakelijkheidsregeling gewijzigd. Sinds laatstegenoemde datum bestaat de regeling disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid, waarmede onder bepaalde voorwaarden sprake is van vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid door de belastingdienst.

Risco bij inlenen

Indien u als ondernemer arbeidskrachten inleent van een uitzendbureau, dan loopt  u als inlener van arbeidskrachten het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting die het uitzendbureau waarvan u de arbeidskrachten heeft ingeleend, niet heeft afgedragen. De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener. Ondanks die storting kunt u toch nog aansprakelijk worden gesteld als achteraf blijkt dat meer loonheffingen of omzetbelasting verschuldigd is dan het bedrag dat u op de g-rekening van de uitlener heeft gestort. Dit gebeurt nog al eens indien de (loon)administratie van de uitlener niet op orde is en de belastingdienst bijvoorbeeld het anoniementarief toepast.

Disculpatiemogelijkheid inlenersaansprakelijkheid

Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder een ondernemer als inlener aansprakelijk kunt worden gesteld  gewijzigd. Als de inlener aan deze gewijzigde voorwaarden voldoet, kan hij een beroep doen op de zogenoemde  disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid en wordt de inlener niet aansprakelijk gesteld; ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen. De voorwaarden waaraan de inlener  moet voldoen zijn:

 1. De uitzendonderneming waarvan de inlener arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NE 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
 2. De inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNAregister opgenomen uitzendonderneming.  Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort de inlener 20% van het factuurbedrag;
 3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  1. De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  2. Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
  3. Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
  4. De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;
 4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;
 5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden; 
 6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
 7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Beursgenoteerde uitzendbureaus 

Indien u arbeidskrachten inleent van een OESO-land beursgenoteerde uitzendondernemingen die in Nederland actief is, kan worden volstaan met een garantiestelling door deze uitzendonderneming. Als u arbeidskrachten inleent van een dergelijke beursgenoteerdeuitzendonderneming dan geldt niet de voorwaarde dat u 25% van het factuurbedrag op de g-rekening moet storten. U kunt in dat geval het gehele factuurbedrag overmaken aan de uitzendonderneming en desondanks een beroep doen op de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid.

Zie voor meer informatie de publicatie van de belastingdienst.

Voor algemene informatie ga terug naar onze pagina over inlenersaansprakelijkheid.