Verwerpen administratie en omkering bewijslast

Omkering bewijslast en verwerpen administratie

Wanneer u advies wenst omdat de belastingdienst uw administratie heeft verworpen en/of omkering van de bewijslast toepast, neemt u dan contact op met:

b.randag@valkenpoort.nl

Verwerpen administratie

Indien u zich niet aan de administratieve verplichtingen houdt en/of er sprake is van gebreken in uw administratie, kan de belastingdienst een zwaar middel ter hand kan nemen, namelijk het verwerpen van de administratie. De belastingdienst kan de administratie verwerpen indien sprake is van drie van de volgende situaties:

  • er is sprake van aanzienlijke gebreken in de administratie, zoals niet geboekte omzetten, ontbrekende facturen of een negatieve kas;
  • er is een onderzoek bij derden geweest, waarbij de door de fiscus vergaarde informatie niet klopt met uw boekhouding;
  • uw administratie geeft niet voldoende inzicht in uw omzet en kosten;
  • er is geen plausibele verklaring voor een substantieel lagere brutowinstmarges ten opzichte van eerdere jaren en/of ten opzichte van uw branchegenoten;
  • de vermogensvergelijking geeft verhoudinggsgewijs een te lage privébesteding aan.

De navorderingen en/of  naheffingen zullen in de meeste gevallen een aanzienlijk bedrag belopen. In de praktijk blijkt dat de belastingdienst nog wel eens op grond van geringe gebreken en/of onjuiste berekeningen tot de conclusie komt dat de administratie dient te worden verworpen. Het is in het geval uw administratie wordt verworpen of omkering van de bewijslast wordt toegepast, altijd aan te raden om tijdig fiscaal advies in te winnen.

De advocaat Generaal bij de Hoge Raad Mr. R.H.L.Ijzerman heeft in zijn conclusie van28 oktober 2009 inzake het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch van 12 december 2008, nr. 05/00166, LJN BH4375(1) een uitgebereide verhandeling gegeven over het leerstuk van het verwerpen van de administratie.

 Omkering bewijslast

Het verwerpen van de administratie zal in nagenoeg alle gevallen tot gevolg hebben dat de bewijslast door de fiscus wordt omgekeerd. Een andere reden voor de fiscus om de bewijslast om te keren is het niet doen van de vereiste aangifte. Ook indien een te laag bedrag wordt aangegeven kan van omkering van de bewijslast sprake zijn. In de rechtspraak is echter komen vast te staan dat het te laag aangegeven bedrag “aanzienlijk” te laag moet zijn. De fiscus kan derhalve niet al te gemakkelijk de omkering van de bewijslast toepassen. In geval van omkering van de bewijslast moet de belastingprlichtige bewijzen dat het redelijkerwijs door de belastingdienst berekende bedrag te hoog is vastgesteld.